Občanská iniciativa D.O.S.T (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice)

My, níže podepsaní signatáři, u vědomí práv a svobod zaručených nám Ústavou a zákonnými normami ČR a v obavě o tyto svobody, vyjadřujeme formou této iniciativy své hluboké znepokojení nad plíživou, leč nepřehlédnutelnou ideologizací veřejného života, která se v současné době postupně šíří na půdě orgánů Evropské unie a která má být v souvislosti s „antidiskriminační“ agendou vnesena i do českého právního řádu. S vědomím odpovědnosti svobodných občanů za osudy vlastní i generací budoucích a s ohledem na bolestnou dějinnou zkušenost středovýchodní Evropy s komunistickou totalitou nemůžeme mlčet k těmto novým snahám omezit svobodu projevu a přesvědčení občanů a co nejrozhodněji je odmítáme, neboť v nich zřetelně rozpoznáváme prvky oněch totalitních forem právního a etického myšlení, kterých se naše země po listopadu 1989 s obtížemi zbavovala.

Nová ideologie – její propaganda a cíle

Kdo sleduje zmíněné trendy, nemůže pochybovat o tom, že tu má co dělat s poměrně ucelenou doktrínou, jež se projevuje zejména nekritickou vírou v tzv. „společenský pokrok“, resp. přesvědčením svých stoupenců, že právě oni jsou jeho nositeli, chronickou nedůvěrou vůči většinové společnosti a nepřehlédnutelnou snahou o rozbití tradičních sociálních vzorců a struktur, které tato doktrína vnímá jako konkurenční a „zpátečnické“ (rodina, národ apod.). Ve své propagandě popsaná doktrína konfrontuje veřejnost s vágními termíny, často nově utvořenými, jejichž přesný výklad je nejasný, resp. je zřejmé, že je ponechán na vůli vykladače, a tyto termíny se pak stávají nejen běžnou součástí společenské každodennosti, ale bohužel také impulsem k vytváření nových právních norem. Nakolik by mohla být tato tendence nebezpečná základním občanským právům, např. v soudní praxi, není třeba zdůrazňovat. Cíle, k nimž nová ideologie směřuje, jsou sice nejasné, její výše uvedené projevy nicméně dokazují, že je principiálně neslučitelná jak s kulturními a duchovními hodnotami západní civilizace, tak se základními občanskými právy a svobodami, k nimž se ve svých konstitutivních dokumentech hlásí ČR i EU.

D.O.S.T

Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný důvod, proč by svobodní občané měli k těmto alarmujícím faktům mlčet a snášet atmosféru podezřívavosti, sudičství a přetvářky, kterou s sebou nová ideologie přináší všude tam, kde se projeví její vliv. Ani autorita osobností spjatých s popsanou ideologií, ani síla jejich propagandy nesmí udusit přirozenou touhu po životě v pravdě, svobodě a souladu s vlastním přesvědčením. Žádáme tedy vrcholné české politiky, aby se postavili za obranu občanských práv a svobod, a to i ve vztahu k orgánům EU a napomohli tak obnovit důvěru občanů vůči zákonům a institucím této země. Žádáme české žurnalisty, zejména redaktory předních deníků a veřejnoprávních médií, aby důsledně usilovali o objektivitu zpravodajství, bez diskreditujícího nálepkování odpůrců nové ideologie jako tzv. extrémistů, ultrapravičáků apod. Žádáme české soudní orgány o důslednou obhajobu svobody myšlení a podnikání, tak jak tyto svobody zaručuje dosud platný český právní řád, a to zejména s ohledem na aktuální pokusy o jejich omezení v souvislosti s tzv. antidiskriminačním zákonem. A žádáme také osobnosti kulturního a duchovního života, aby se tváří v tvář hrozbě nové ideologie mnohem výrazněji než dosud zasadily za rehabilitaci tradičních mravních hodnot, tolik potřebných pro nalezení pevných základů české a evropské budoucnosti.

Prohlášení signatářů D.O.S.T.

Vedeni touhou po obnově důvěry, objektivity, svobody a tradice, jakož i solidaritou se všemi nynějšími i budoucími nespravedlivě pronásledovanými, chceme se my, signatáři iniciativy D.O.S.T., podpisem níže přiloženého textu ještě každý sám za sebe deklarativně přihlásit k oněm pozitivním hodnotám a postojům, které vzbuzují nenávist nové ideologie.

Já, níže podepsaný signatář iniciativy D.O.S.T. veřejně prohlašuji, že:

Rodina

– Uznávám rodinu založenou na manželském svazku muže a ženy za základní výraz lidské sounáležitosti a odmítám snahy o její demontáž.

– Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy a odmítám shora řízený program bezpohlavní společnosti.

– Uznávám výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků v souladu s přirozenými mravními normami a odmítám snahy o ideologizaci školních výchovně-vzdělávacích programů.

Vlast a stát

– Uznávám hodnotu právního státu a principu presumpce neviny a odmítám jakékoli pokusy o porušení tohoto principu i snahy vnést do české legislativy vágní, právně irelevantní termíny, např. „extremismus“.

– Uznávám hodnotu národa a vlasti jako konstitutivní prvek utváření lidské osobnosti a odmítám se rozplynout v tavicím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu.

Náboženství a společnost

– Uznávám hodnotu autentického náboženství a odmítám jeho řízené odstraňování z veřejného života, ale také jeho zneužívání pro nenáboženské cíle.

– Uznávám západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítám její účelové „úpravy“ v duchu tzv. politické korektnosti.

– Uznávám relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítám snahy o jejich umělou nivelizaci za účelem utvoření jediného multikulturního „světového názoru“.

Soukromé vlastnictví

– Uznávám nedotknutelnost soukromého vlastnictví a odmítám snahy o zpochybnění této nedotknutelnosti.

Vyhlášení manifestu 7. listopadu 2007

ZDE MŮŽETE PŘIPOJIT SVŮJ PODPIS POD MANIFEST

2 + 14 =

Seznam signatářů

0001. Mgr. Michal Semín – ředitel Institutu svatého Josefa,
0002. PhDr. Jiří Hejlek – podnikatel,
0003. Mgr. Ivo Švajner – státní zaměstnanec,
0004. PhDr. Radomír Malý – vysokoškolský profesor,
0005. Ing. Jiří Hojer – státní zaměstnanec,
0006. David Floryk – konzervativní klub Ostrava,
0007. Jindřich Koudelka – důchodce,
0008. Mgr. Petr Bahník – středoškolský učitel,
0009. Ing. Vladimír Keberle – ekonom,
0010. František Červenka – publicista,
0011. Tomáš Pavel Patrik Hamet – písničkář,
0012. Milan Špinka – publicista,
0013. Milo Komínek – vydavatel měsíčníku Svědomí,
0014. Michal Kretschmer – programátor,
0015. Bc. Petr Valeš – interní auditor,
0016. Mgr. Miroslav Červenka – podnikatel,
0017. Ing. Mgr. Ladislav Bátora, Ph.D.- úředník a přiležitostný publicista,
0018. Radek Rosenhöfer – pracovník copy centra,
0019. Pavel Krešne – státní zaměstnanec,
0020. Martin Čejka – šéfredaktor časopisu Te Deum,
0021. Kryštof Kindler – úředník,
0022. Jiří Krnáč – výrobní mistr,
0023. Petr Vojtíšek – státní zaměstnanec,
0024. František Kopečný – VŘ CSI ČR
0025. Ing. Jan Naiser – programátor,
0026. Pavel Uttendorfský – živnostník,
0027. Ing. Pavel Halas – živnostník,
0028. Jaroslav Mlčák – důchodce,
0029. Jaromír Vajgert – programátor,
0030. Jaroslav Mucha-důchodce,
0031. Jaroslav Svoboda, DiS.- student VŠ,
0032. Milan Kuchynka – technik,
0033. Jan Koňas – živnostník,
0034. Martin Baláž – student MU, speciální pedagogika,
0035. Jan Schwarz – geofyzik,
0036. Odvolal svůj podpis
0037. Ing. Martin Knotek – programátor,
0038. Odvolal svůj podpis,
0039. Ing.Pavel Machálek – podnikatel,
0040. Vlastimil Podracký – spisovatel, publicista,
0041. Pavel Kábrt – údržbář,
0042. Jiří Stodola – knihovník,
0043. Jan Kubalčík – matematik,
0044. Ing. Jan Bauer – spisovatel,
0045. Pavel Brázda – obráběč kovů,
0046. Eva Brázdová – pečovatelka,
0047. Jiří Bárta – ředitel firmy eB Služby s.r.o.,
0048. Ing. Jaroslav Cuhra – bývalý poslanec FS, nyní důchodce,
0049. Ing. Pavel Slimařík – zemědělský inženýr,
0050. Milan Zajíček – OSVČ,
0051. Josef Vlček – redaktor týdeníku Světlo,
0052. Odvolal svůj podpis,
0053. Ing. Mojmír Kovář – mluvčí Fóra angažovaných křesťanů,
0054. Jiří Bunda – technik,
0055. Ivan Lebar – technik,
0056. Odvolal svůj podpis,
0057. Dalibor Musil – manažer kvality a testů software,
0059. Ing. Karel Tomek – hudebník, technik,
0060. Ctirad Novák – zdravotník,
0061. Miroslav Bernkopf – admin. webu,
0062. Karel Janyška – manažer ODS, t.č. v invalidním důchodě,
0063. MUDr. Karel Tejnora – senátor PČR (ODS),
0064. Petr Šimůnek – technik,
0065. Dr. Pavel Červíček – překladatel,
0066. MUDr. Jan Radotínský – privátní kardiolog,
0067. Jindřich Drbohlav – požární technik,
0068. Hana Šindelářová – státní zaměstnanec,
0069. Ladislav Budz – vedoucí úseku,
0070. Ing. Jiří Kučera, CSc. – vědecký pracovník,
0071. Ing. Alena Pravdová – programátorka,
0072. Petr Vostřel – podnikatel,
0073. Jaroslav Doubrava – podnikatel,
0074. Jan Benc – dělník,
0075. Karel Kouba – dělník,
0076. David Žuža – školník,
0077. Ing. Miroslav Michalec – lesník,
0078. Jana Lidmilová-mzdová účetní,
0079. Tomáš Čermák – řidič,
0080. Václav Kvěch – masér,
0081. Alena Páralová – poslankyně PČR (ODS),
0082. Vladimír Krajina – důchodce a občasný publicista,
0083. JUDr. Eva Dundáčková – právnička, poslankyně PČR (ODS),
0084. Milan Tahovský – podnikatel,
0085. RNDr. ThMgr. Ivan Ploc – chemik,
0086. Jan Oulehla – technik,
0087. Ing. Alena Kmochová – projektant,
0088. Eva Čápová – v domácnosti,
0089. Františka Bláhová – důchodce,
0090. Mgr. Petr Kubík – historik,
0091. Zdeněk Prosek – poslanec PČR (ODS),
0092. Lukáš Pavelka, DiS. – technolog sváření,
0093. Josef Ježek – poslanec PČR (ODS),
0094. Oto Jurnečka – operátor,
0095. Odvolal svůj podpis,
0096. Odvolal svůj podpis,
0097. Odvolal svůj podpis,
0098. Odvolal svůj podpis,
0099. Jaroslav Valaštan – učitel,
0100. Vlasta Nováková – technik,
0101. Mgr. Jana Kotrčová – produkční,
0102. Marie Kozlová – důchodce,
0103. Ing. Alena Šmídová – důchodce,
0104. Ludmila Přibylová – důchodce,
0105. Dana Cajthmalová – důchodce,
0106. Terezie Kučerová – důchodce,
0107. Vlasta Tomcová – důchodce,
0108. MUDr. Ladislav Fiala – lékař,
0109. Jan Broj – soukromý zemědělec,
0110. Odvolal svůj podpis,
0111. Bohumil Kutina – starosta obce Bohuslavice nad Metují,
0112. Václav Klik – OSVČ,
0113. Petr Fialek – sazeč,
0114. Lukáš Slováček – konstruktér,
0115. Odvolal svůj podpis,
0116. Odvolal svůj podpis,
0117. Přemysl Pilař – důchodce,
0118. David Kohut, DiS.- učitel,
0119. František Orlík – důchodce,
0120. Pavel Kocour – jednatel společnosti,
0121. Jiří Bečvář – živnostník,
0122. Tomáš Ryšlink – živnostník,
0123. Ing. Petr Jelínek – podnikatel,
0124. Jan Kolář – projektový manažer
0125. Ing.arch. Pavel Sáňka, středoškolský učitel, – radní městské části Brno-Židenice (ODS),
0126. Josef Vondrášek – automechanik,
0127. Jiří Voráček – dělník,
0128. Odvolal svůj podpis,
0129. Stanislav Krejčí – řemeslník,
0130. Jan Čáka – pečovatel,
0131. RNDr. Radoslav Štědroň – podnikový ekolog,
0132. Jiří Doležel – strojník,
0133. Bc. Blanka Štědroňová – dětská sestra,
0134. Pavel Koudelka – živnostník,
0135. Vladimir Princ – stavební technik (USA),
0136. Odvolal svůj podpis,
0137. Jiří Varadínek ml. – elektromontér,
0138. Jan Purkrábek- ekonom,
0139. Odvolal svůj podpis,
0140. Karel Habal – technik,
0141. Jiří Kolumberský – OSVČ,
0142. Dalibor Závozda – frézař,
0143. Odvolal svůj podpis,
0144. Prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc, – matematik,
0145. Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. – president Kulturní komise ČR
0146. RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. – šéfredaktorka Kulturně-hospodářské revue Fragmenty,
0147. ak. soch. Petr Jánský – sochař,
0148. Mgr.Ladislav Malý – důchodce,
0149. Jan Hlaváč – sociolog,
0150. Jan Drnek – spisovatel,
0151. MUDr. Eva Kolínská –lékařka,
0152. Vladimír Piwowarczik – podnikatel,
0153. Odvolal svůj podpis,
0154. Ing. Miroslav Knapovský – technik,
0155. Jan Vrtík – bankovní úředník,
0156. Jan Maloušek – živnostník,
0157. Janik Coka – státní zaměstnanec,
0158. Karel Kříž – ekonom,
0159. RNDr. Jindřiška Fikarová – státní úřednice,
0160. Ivan Dostál – kulturní pracovník Ústí n.L.,
0161. Ivana Červenková – dělnice,
0162. David Hibsch – grafik a výtvarník,
0163. Radim Ucháč – podnikatel,
0164. René Václavek- hasič,
0165. Jan Hoffmann – vysokoškolský student,
0166. Jan Bucek – živnostník
0167. Petr Plaňanský – redaktor, křesťanský publicista,
0168. Kamil Valla – podnikatel,
0169. Ing. Antonín Bureš – technik,
0170. David Macháček – mechanik,
0171. Odvolal svůj podpis,
0172. František Šemík – důchodce,
0173. Karel Drdla – analytik,
0174. Ondřej Kapasný – student,
0175. Pavel Pabián – lektor ACET a pastor KS Krupka,
0176. RNDr. Tomáš Kaláb – podnikatel,
0177. Petr Šleder – živnostník,
0178. Josef Chromik – báňský inženýr,
0179. Michal Chvorinov – knihovník,
0180. Jiří Drábek – chemik,
0181. Miloslav Pletánek – dělník,
0182. Bc.Ladislav Račok – pracovník ve zdravotnictví,
0183. Jaroslav Rejman – technik,
0184. Vladimír Stwora – publicista,
0185. Ing. Petr Dejmal – systémový inženýr,
0186. Odvolal svůj podpis,
0187. Dana Zelená – charitní pracovnice,
0188. Marie Tomsová – úřednice,
0189. Jan Kopal – pedagog a novinář,
0190. Petr Šiml – technik,
0191. Odvolal svůj podpis,
0192. Ing. Jiří Mísař – ekonom,
0193. Eva T. Norská – sekretářka,
0194. Hana Musilová – na MD,
0195. Bc. Michal Červený – Software Developer,
0196. Ing. Karel Mucha – podnikatel,
0197. Odvolal svůj podpis,
0198. Martin Voráč – školník,
0199. Libuše Valešová – Cargo agent,
0200. Barbora Stiborová – VŠ studentka,
0201. Bc. Jan Kroupar – programátor,
0202. Karel Mec – VŠ student, vůdce skautského oddílu,
0203. Dis. Vítězslav Princ – Recruitment Consultant,
0204. Ing. Jiří Link – matematický statistik,
0205. Radim Jiří Štěchovský – student politologie,
0206. Luboš Velecký – pastorační asistent,
0207. Odvolal svůj podpis,
0208. Odvolal svůj podpis,
0209. Petr Krchov – pofesionální řidič pro KFOR,
0210. Milan Olejníček – podnikatel,
0211. Odvolal svůj podpis,
0212. Odvolal svůj podpis,
0213. Libor Krajíček – projektant,
0214. MUDr. Daniel Bartík – lékař,
0215. Petr Žák – podnikatel,
0216. Martin Burger – dělník,
0217. Jan Michalčík – student JČU a UPOL,
0218. MUDr. Jan Brodníček – lékař,
0219. RNDr. Mgr. Antonín Malach – úředník,
0220. Mgr. Zbyněk Pevný – středoškolský učitel,
0221. Radek Vohlídka – podnikatel,
0222. JUDr. Josef Kuthan – důchodce,
0223. Pavel Švec – technik,
0224. Mgr. Vladimír Hromas – důchodce,
0225. Ing. DrSc. Vladislav Běhal – vědecký pracovník,
0226. Ing. Božena Běhalová, CSc – důchodce,
0227. JUDr. Ing. Břetislav Klominský – právník,
0228. Mgr. Jiří Aubris – pedagog,
0229. Jaroslava Sedláčková – zdravotní sestra,
0230. Jan Dušek – důchodce,
0231. MUDr. Marie Veselovská – dětská lékařka,
0232. Petr Mládek – technik,
0233. Jiří Štieber – důchodce,
0234. Mgr. Petr Pleva, poslanec PS PČR (ODS),
0235. Odvolal svůj podpis
0236. Ing. Jaroslav F. Urban – podnikatel,
0237. Jana Klocová – ekonomka,
0238. Odvolal svůj podpis,
0239. Mgr. Juraj Raninec – poslanec PČR (ODS),
0240. Bc. Jaroslav Skořepa – geolog,
0241. Ing. ThMgr. PhD. Ladislav Josef Beran – filosof (Švýcarsko),
0242. Marcella Večerková – důchodce,
0243. Kristina Valašinová – důchodce,
0244. Jan Novotný – strojvedoucí,
0245. Maria Trvávníková – důchodce,
0246. Helena Házrová – důchodce,
0247. Jindřich Kašpar – důchodce,
0248. Ing. František Bartoš – důchdoce,
0249. Irena Sedláková – důchodce,
0250. Miroslav Müller – technik,
0251. Alexander Tomský – vydavatel,
0252. Mgr. David Hanák – politolog,
0253. Věra Ryšlinková – důchodce,
0254. Jakub Malinovský – student,
0255. Dušica Zimová – redaktorka,
0256. Petr Lukáš Racek – výtvarník,
0257. Zdeněk Macíček – IT specialista,
0258. František Páša – důchodce,
0259. Ing. Eduard Šamonil – důchodce,
0260. Josef Pohořelský – důchodce,
0261. Ing. Ivo Veselý – státní úředník,
0262. Ing. Jiří Krejčí – programátor,
0263. Ing. Luděk Oberhofner – projektant,
0264. Helena Velíková – prodavačka,
0265. Ing. Petr Paulczynski – podnikatel, brněnský zastupitel (ODS),
0267. Václav Bauer – OSVČ,
0268. Ladislav Koukal – místopředseda RHK Brno,
0269. Jaromír Vacek – technik,
0270. Vlastislav Košner – manažer dopravy,
0271. Ing. Zlatuše Buzická – projektantka,
0272. MUDr. Jiří Buzický, – stomatolog,
0273. Zdena Malá – skladník,
0274. Jaroslava Duhová – skladník,
0275. RNDr. Aleš Farda – vědecký pracovník,
0276. Jiří Lebeda – skladník,
0277. Michal Singer – technik,
0278. Ing. Jaroslav Skopal – živnostník,
0279. Ing. Miloš Němec – důchodce,
0280. Martin Malich – dispečer MKD (Cheb),
0281. Mgr. Jiří Bujnoch – učitel,
0282. Bc. Richard Hercik – manažer,
0283. PharmDr. Lubomír Vylíčil – státní zaměstnanec,
0284. Daniel Kaftan – pracovník v autodopravě,
0285. Odvolal svůj podpis,
0286. Dipl. Ing. Miroslav Hejna – obchodník a telekomunikační konzultant,
0287. Odvolal svůj podpis
0288. Jan Hovorka – metodik řízení letového provozu,
0289. Jaroslav Sandman – technik,
0290. Jan Vozár – student,
0291. Zbyněk Sláma – programátor,
0292. Jakub Jochec – systémový inženýr,
0293. Martin Žilka – vedoucí výroby,
0294. Ing. Jiří Liber – technik,
0295. Odvolal svůj podpis,
0296. Odvolal svůj podpis,
0298. Odvolal svůj podpis,
0299. Jan Horský – programátor,
0300. Luboš Blahůšek – povolání chemik,
0301. Pavel Nárožný – grafik,
0302. Odvolal svůj podpis,
0303. Jan Váša – Software Sales Specialist,
0304. Ing. Jiří Vodička – podnikatel,
0305. Jakub Horník – N.O.C dispečer,
0306. PhDr. Ľubomír Sedláčik – publicista, producent,
0307. Roman Nikodym – správce aplikace senior,
0308. Radek Opálka – správce počítačových sítí,
0309. Odvolal svůj podpis,
0310. Tomáš Ciffra – IT specialista,
0311. Marek Jaroš– UNIX Administrator v oblasti IT,
0312. Marek Ingr, Ph.D. – biochemik,
0313. Ing. David Tlustý – jaderný fyzik,
0314. Stanislava Jechová – laborantka nyní v důchodu,
0315. Csaba Tomanovics – manažer,
0316. Milan Vlček – důchodce
0317. Dr. Jaroslav Štefánek – manažer,
0318. Ing. Helena Berková – státní zaměstnanec,
0319. Odvolal svůj podpis,
0320. Odvolal svůj podpis,
0321. Karel Kadlec – knihovník,
0322. Mirek Procházka-důchodce,
0333. Jarmila Šustková – důchodkyně,
0334. Pavel Šustek – důchodce,
0325. Daniela Kartáková – překladatelka a tlumočnice,
0326. JUDr. František Urbanec – advokát,
0327. Zdeněk Šiman – podnikatel,
0328. Ing. Jaroslav Vít – ředitel společnosti Řempo CB České Budějovice,
0329. Ing. Jaroslav Pliska – důchodce,
0330. Josef Petráš – manažer staveb,
0331. Jaroslav Haman – obchodní zástupce,
0332. MUDr. Vladimír Kotek, Ph.D. – odborný lékař,
0333. PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. – básník a lit. kritik, VŠ pedagog,
0334. Odvolal svůj podpis,
0335. Odvolal svůj podpis,,
0336. Jiří Slaný – stavbyvedoucí,
0337. Květa Trojanová – jednatel společnosti,
0338. Ing.Jaromír Ličman – obchodní manažer,
0339. Zdena Macků – manažer nákupu,
0340. MUDr. Pavel Červa – lékař,
0341. Ing. Petr Poloch – projektant,
0342. František Stejskal – technik,
0343. Luděk Žídek – podnikatel,
0344. Pavel Drobný – IT Analytik,
0345. Jan Vintr, DiS – technik,
0346. Miroslav Kapr – předseda Aliance pro děti a rodiče,
0347. Ing. Jiří Kubíček – podnikatel,
0348. Pavel Husarik – OSVČ,
0349. Jan Bittner – jednatel společnosti,
0350. Odvolal svůj podpis,
0351. RNDr. Jana Vosáhlová – inženýrský geolog,
0352. Jiři Lipský – majitel baru,
0353. Karel Mareš – administrátor oper. systémů,
0354. František Štill – středoškolský učitel nyní v důchodu,
0355. PhDr. Arnošt Burget – novinář nyní v důchodu,
0356. Ing. Pavel Kuželka – stavitel,
0357. Lubomír Čech – přijímací technik,
0358. Petr Schoř – obchodní zástupce,
0359. Pavel Pelc – podnikatel ve stavebnictví,
0360. Oldřich Šic – učitel nyní v důchodu,
0361. Odvolal svůj podpis,
0362. Jiří Honců – dělník,
0363. Ing. Petr Majer – referent,
0364. Boris Pechmann – OSVČ,
0365. Jaroslav Haman – obchodní zástupce,
0366. Zdeněk Cerman – důchodce-OSVČ,
0367. Jindřich Polívka – ředitel kulturního domu,
0368. Miloš Cibulka – novinář,
0369. Vendula Černá – učitelka,
0370. Ing. Jiří Šejnoha – projektant,
0371. Ing. František Petržela – důchodce,
0372. Jan Urbanec – ředitel společnosti STAREZ-SPORT, a.s.,
0373. Jan Svoboda – technik,
0374. Ing. Jan Pellar – živnostník,
0375. Mgr. Petr Šimůnek – úředník,
0376. Ing. Miloš Malec – konstruktér,
0377. Jan Voborník – programátor,
0378. Vladimír Golembievský – OSVČ,
0379. Ing. Jiří Štětina – úředník,
0380. Christine Kovacs – v domácnosti,
0381. Ing. Tomáš Cizner – podnikatel
0382. Dr. Jiří Soška – překladatel,
0383. Karel Stárek – projektant nyní v důchodu,
0384. Ing. Ivan Mašek – podnikatel,
0385. Ing. Ivan Šafránek – technik,
0386. Jiří Bláha – informatik,
0387. Ing. Jiří Pechlát – důchodce,
0388. Radek Remeš – product manager,
0389. Vít Wencel – logistik,
0390. Ing. Pavel Dopita – systémový administrátor,
0391. Jan Duňka – bankovní specialista,
0392. Odvolal svůj podpis,
0393. Petr Joska – důchodce,
0394. Ing. Miroslav Hotový – důchodce,
0395. Martin Horák – programátor (OSVČ),
0396. Roman Pražák – řezník, prodavač,
0397. Břetislav Kačinský – OSVČ,
0398. Odvolal svůj podpis,
0399. Pavel Vachek – technik,
0400. Ing. Emil Pavlas – vývojář,
0401. Dr. Rene Balak, ThD – vysokoškolský učitel,
0402. Odvolal svůj podpis,
0403. Marek Staněk – laborant,
0404. Josef Klement – důchodce,
0405. Karel Lučan – pracovník IT,
0406. Roman Staněk – laborant,
0407. Ing. Milos Kotrba – general accountant,
0408. Ondřej Vlasák – student,
0409. Ing. Miroslav Tichý – technický manažer,
0410. Rudolf Jagla – strojvedoucí nyní v důchodu,
0411. Odvolal svůj podpis,
0412. Ing. Jiří Valenta – programátor,
0413. Mgr. Jan Skácel – ekonomický poradce,
0414. Jan procházka – VŠ student,
0415. Lukáš Bican – IT technik,
0416. Rudolf Jagla (jun.) – group leader,
0417. Ondřej Čada – živnostník,
0418. Pavel Chmelík – soukromý podnikatel,
0419. Jan Abrt – účetní,
0420. Jakub Trübenekr – student VŠE,
0421. Radovan Hruška – marketing manager,
0422. Václav Lukeš – nakladatel,
0423. JUDr. Petr Hilbert – právník nyní v důchodu (Toronto),
0424. MUDr. Lída Hilbertová – lékařka nyní v důchodu (Toronto),
0425. Boris Klvana – důchodce,
0426. Jan Vorka – zaměstnanec,
0427. Mgr. Šárka Vorková – v domácnosti,
0428. Mgr. Radim Lhoták – podnikatel,
0429. Jiří Zahrádka – analytik,
0430. Jiří Suchánek – programátor,
0431. Svatopluk Krejčí – finanční ředitel,
0432. Romana Hošková – zdravotní sestra,
0433. RNDr. Petr Los CSc. – důchodce,
0434. Tomáš Kubín – manager,
0435. Jaroslav Waldhans – učitel,
0436. Jiří Seidl – realitní makléř,
0437. Tomáš Kretschmer – podnikatel,
0438. PhDr. Antonín Jaroslav Charvát – filosof
0439. Ing.Mgr. Petr Lepeška – státní úředník,
0440. Jindřich Holub – živnostník,
0441. Odvolal svůj podpis,,
0442. Bohumil Šourek – sociální pracovník,
0443. Ing. Věnceslava Škábová – důchodce,
0444. Odvolal svůj podpis,
0445. Jaromír Drvota – státní úředník,
0446. Zbyněk Mikoláš – živnostník,
0447. Zdeněk Řepka – důchodce,
0448. Zora Hradecká – recepční,
0449. Mgr. Myron Lubynecký – důchodce,
0450. Mgr. Marie Lubynecká – učitelka hudby,
0451. Odvolal svůj podpis,
0452. Zdeněk Zelený – důchodce,
0453. Ing. Václav Zaspal – důchodce,
0454. Nezveřejněn,
0455. Odvolal svůj podpis,
0456. Ing. Arnošt Bartizal – důchodce,
0457. Ing. Alois Ambruz – spisovatel,
0458. Odvolal svůj podpis
0459. Jiří Bartoš – důchodce,
0460. Josef Nos – písničkář,
0461. Ing. Vladimír Kupka – důchodce,
0462. Petr Vágner – vývojář,
0463. Odvolal svůj podpis,
0464. Vojtěch Fila – soukromý zemědělec,
0465. Doc. JUDr. Josef Polách – soukromý zemědělec,
0466. Karel Svoboda – technik,
0467. Bc. Karel Resl – pilot,
0468. Odvolal svůj podpis,,
0469. Tomáš Jan Záleský – pracovník ostrahy,
0470. Dr. Robert Hakl – matematik,
0471. Jan Berka – důchodce,
0472. Odvolal svůj podpis,
0473. Zdeněk Čechovský – akademický malíř,
0474. Martin Rejman – kancléř Konzervativní strany,
0475. Petr Komůrka – strážný,
0476. Jiří Engelhart – student,
0477. Jaroslav Langr – elektromechanik,
0478. Daniel Palivec – student,
0479. Lukáš Albrecht – zedník,
0480. Miroslav Bříza – číšník,
0481. Jan Šturma – sanitář,
0482. Jiří Šafránek – frézař,
0483. Jan Ježek – vlakvedoucí,
0484. Odvolal svůj podpis,
0485. Josef Čihák – důchodce,
0486. Ing. Vladimír Kubíček – fyzikální chemik,
0487. František Kreisinger – technik, státní zaměstnanec,
0488. Jakub Sýkora – manažer,
0489. Jiří Šlechta – účetní ,
0490. Ing. Jiří Šimeček – podnikatel,
0491. Ing. Zděněk Fišer – stavební inženýr,
0492. Jiří Lemer – správce pohledávek,
0493. Odvolal svůj podpis,
0494. odvolal svůj podpis,
0495. Bronislav Šimoník – stavební inženýr,
0496. Ing. Petr Mach – ekonom,
0497. Petr Boštička – IT technik,
0498. Vladimír Holý – technik,
0499. Ing. Eva Matoušková – majitelka poradenské firmy,
0500. Jiří Cvrk – důchodce,
0501. Ing. Jan Adámek – ředitel společnosti,
0502. Ing. Stanislav Ševeček – živnostník,
0503. Ing. Jaromír Smrček – informatik,
0504. Jiří Mašek – nezávislý publicista,
0505. Josef Sláma – finanční konzultant,
0506. Mgr. Radek Přepiora – historik,
0507. Odvolal svůj podpis,
0508. Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. – matematik,
0509. Tomáš Váňa – student UK FSV,
0510. Břetislav Vojta – svářeč, nyní v důchodu,
0511. Jana de Vos – důchodce,
0512. Mgr. Ctirad Bednář – OSVČ,
0513. Dejan Ranojevič – podnikatel,
0514. Daniel král – obchodník,
0515. Jana Navrátilová – novinářka,
0516. Dalibor Plaček – podnikatel,
0517. Ing. Milan Mervart – podnikatel,
0518. Ing. Lenka Ulčová – OSVČ,
0519. Bc. David Kristian – obchodní manažer,
0520. František Nonnemann – úředník,
0521. Rolf Fleischhans – IT specialista,
0522. Radomila Fleischhansová – správce nemovitosti,
0523. P. Petr Dokládal – římsko-katolický kněz,
0524. Lucie Kubíková – dipl. Manažer,
0525. Odvolal svůj podpis
0526. Mgr. Tomáš Auer – programátor,
0527. Daniela Kenningová – žena v domácnosti,
0528. Jaromír Dubský – hostinský,
0529. Michal Prokop – státní zaměstnanec,
0530. Mgr. Michaela Auerová – klinická psycholožka,
0531. Ing. Jiří Grim – úředník,
0532. Hana Vjačková – zdravotní sestra,
0533. Odvolal svůj podpis,
0534. Věra Bátorová – úřednice,
0535. Dr. Marek Belza – nakladatel,
0536. Roman Kopečný – puncovní inspektor,
0537. Adam B. Bartoš – novinář,
0538. Kateřina Krulichová, DiS. – porodní asistentka,
0539. Pavel Kodras – technik,
0540. Oldřich Nejdl – živnostník,
0541. Ing. Pavel Císař – zemědělský inženýr,
0542. Ing. Josef Pláteník – účetní poradce,
0543. Odvolal svůj podpis,
0544. Odvolal svůj podpis,,
0545. PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D – pedagog,
0546. Karel Macourek – živnostník,
0547. Jakub Moravčík – programátor,
0548. Jan Vicenec – mistr v textilní továrně,
0549. Nea Brkičová – studentka,
0550. Ing. Miroslav Kratochvíl – postgraduální student,
0551. Ignác Pospíšil – publicista,
0552. Bc. Lukáš Kraus – státní zaměstananec,
0553. Mgr. Igor Volný – podnikatel,
0554. Anna Božková – důchodkyně,
0555. Odvolal svůj podpis,,
0556. Odvolal svůj podpis,,
0557. Ing. Miloslav Trmač – podnikatel,
0558. Mgr.Marie Hozová – učitelka nyní v důchodu,
0559. Blanka Blažková – grafik,
0560. Odvolal svůj podpis,
0561. Petr Málek – student VŠ,
0562. Vlastimil Hájek – elektrotechnik,
0563. Jana Coufalová – důchodkyně,
0564. Jiří Kozák – programátor,
0565. Josef Kuklínek – kovář,
0566. Ing.Jan Vít – ekonom,
0567. Stella Habrdová – technicko-ekonomický pracovník,
0568. ThDr. Mgr. Šimon Konečný, Th.D. – učitel,
0569. Jakub Šmíd – řidič,
0570. Ing. Martin Hlaváč – projektový manažer,
0571. Signatář nechce veřejně uvádět svůj podpis,
0572. Karel Janda – project manager,
0573. Jiří Továrek – elektromontér,
0574. Odvolal svůj podpis,
0575. Ing. Jan Krásenský – programátor,
0576. Odvolal svůj podpis,
0577. Ing. Ivo Novotný – manažer IT,
0578. Odvolal svůj podpis,
0579. Ing. Jiří Růžek – marketing,
0580. Ing. Mojmír Prokop – jednatel s.r.o.
0581. Andrea Najmanová – v domácnosti,
0582. Odvolal svůj podpis,
0583. Ing. Jana Bobošíková – politička,
0584. Mgr. Jana Volfová – politička,
0585. Eva Morávková – politička,
0586. Helena Berková – studentka,
0587. Valentin Kusák – OSVČ,
0588. Petr Ghoust – operátor,
0589. Odvolal svůj podpis,
0590. Mgr. Jan Paluska, DiS. – státní úředník,
0591. Miroslav Losenický – výrobce dřevařských polotovarů,
0592. MUDr.Věra Procházková – ředitelka nemocnice,
0593. Jiří Ptáček – obchodní zástupce,
0594. Jan Piegl – důchodce,
0595. Odvolal svůj podpis,
0596. Ing. Pavel Škvrna – projektant,
0597. Slavomír Vácha – důchodce,
0598. Ing. Jan Matějka – daňový poradce,
0599. Mgr. Ondřej Lehký – učitel,
0600. Akad. arch. Martin Pinc – architekt,
0601. Václav Srb – OSVČ,
0602. Václav Patejdl – důchodce,
0603. Aleš Kosmák – operátor,
0604. Pavel Ulrych – podnikatel,
0605. Aleš Valenta – VŠ učitel,
0606. Pavel Mahdal – dispečer dopravy,
0607. Dr. Rene Szabo – podnikatel,
0608. Ing.Jan Pýcha, MBA – manager,
0609. Ing. Jiří Brůža – státní zaměstnanec,
0610. Jakub Petrnoušek – manager restaurace,
0611. Oldřich Tichý – novinář,
0612. Stanislav Vohanka – důchodce,
0613. Ivan Šimáček – učitel hudby a hudebník,
0614. Ing. Miroslav Prachař – podnikatel,
0615. Ing. Pavel Kopal – chemik,
0616. Ing. Miroslav Kaderka – ekonom,
0617. Jaroslav Zaoral – programátor,
0618. Jiří Hron – OSVČ,
0619. Pavel Janák – strážný,
0620. Otto Černý – podnikatel,
0621. Dušan Ráž – OSVČ,
0622. Jiří Podsedník – konstruktér,
0623. Ing. Bohdan Svoboda – důchodce,
0624. Stanislav Růžička – OSVČ,
0625. Miroslav Bílý – důchodce,
0626. Ing. Jan J. Mareš – překladatel,
0627. Jan Ráž – důchodce,
0628. Libor Moravec – podnikatel,
0629. Odvolal svůj podpis,
0630. Mgr. Martin Maléř – učitel,
0631. Ing. Zdeněk Švrček – úředník,
0632. Bc. David Gross – konstruktér,
0633. Jiří Strašek – důchodce,
0634. Zdeněk Klimeš – živnostník,
0635. Odvolal svůj podpis,
0636. Ing. Jaroslav Calta – OSVČ,
0637. RNDr. Josef Hausmann, CSc – spisovatel,
0638. Ing. Jaroslava Kubíková – nezaměstnaná,
0639. Ing. Miloš Trojan – jednatel společnosti,
0640. Ing. Jíří Drábek – důchodce,
0641. Zbyšek Schlick – obchodní manažer,
0642. Odvolal svůj podpis,
0643. Libor Kocián – mistr oddělení kvality,
0644. Odvolal svůj podpis,
0645. Václav Knor – IT specialista,
0646. Ing. Bedřich Mrázek – podnikatel,
0647. Jiří Horký – OSVČ,
0648. Monika Ulrychová – administrativní pracovnice,
0649. Ing. Milan Tesař – elektrotechnický inženýr,
0650. Eduard Patera – automobilový jezdec,
0651. Josef Pechač st. – manager obchodu,
0652. Ing. Petr Janoušek – konstruktér,
0653. Karel Poláček – provozní restaurace,
0654. Ing. Jaroslav Řeha – podnikatel,
0655. Milan Babuka – Odborný poradce BOZP a PO,
0656. Ing. Roman Skřivánek – informatik,
0657. Michal Mádr – student,
0658. Pavel Křivka – nakladatel,
0659. David Pergler – manažer obchodu,
0660. Radim Panenka – student historie,
0661. Bc. Jan Hübsch – literární historik,
0662. MUDr. František Kolínský – lékař,
0663. Ing. Josef Sládek – vysokoškolský učitel,
0664. Ing. Alena Drvotová – generální ředitelka společnosti PALABA a.s.,
0665. Ing. Igor Hrazdil – OSVČ,
0666. Odvolal svůj podpis,
0667. Heinrich Lorek – důchodce,
0668. Roman Duba – sociální pracovník,
0669. Luboš Lažan – recepční,
0670. Odvolal svůj podpis,
0671. Ladislav Zemánek – student,
0672. Jitka Andersová – účetní,
0673, Otakar Ševčík – filosof,
0674. Tomáš Hovorka – recepční,
0675. Václav Sedlák – OSVČ,
0676. Tomáš Erlich – podnikatel.
0677. JUDr. Ivan Vávra – OSVČ,
0678. Tomas Miklas – viceprezident Česko-německé hospodářské komory,
0679. Ing. Jiří Moravec – pedagog,
0680. Josef Stawarski – spisovatel,
0681. Ing. Jiří Hájek – manažer jakosti v potravinářském podniku,
0682. Karel Dibelka – důchodce,
0683. Vladimíra Moravcová – na mateřské dovolené,
0684. Miroslav Novotný – stavební technik,
0685. Jana Kaurová – důchodkyně,
0686. Odvolal svůj podpis,
0687. Petr Vobr – invalidní důchodce,
0688. Radek Velička – předseda rady DVJ, o. s,
0689. Odvolal svůj podpis,
0690. Petr Vyskočil – OSVČ,
0691. Vit Hovorka – OSVČ,
0692. Odvolal svůj podpis,
0693. Jan Sladký – OSVČ,
0694. Odvolal svůj podpis,
0695. Ondřej Lohnickij – IT/Business konzultant,
0696. Ladislav Jakl – úředník,
0697. Miroslav Kučera – živnostník – elektromontér,
0698. Erik Vymětal – referent autopojištění,
0699. Jaroslav Bartoš – dělník,
0700. Karel Halama – systémový inženýr,
0701. Ludvík Procházka – novinář,
0702. Odvolal svůj podpis,
0703. Mgr. Miloš Dostál – knihovník,
0704. Odvolal svůj podpis,
0705. Jaromír Buček – obchodník,
0706. Dr. Adam Řeháček – stomatolog,
0707. Ing. Jiří Zaňka – technik,
0708. Jan Tabery – programátor,
0709. Zdeněk Švácha – podnikatel,
0710. Doc. Josef Beneš, Th.D. – katolický kněz,
0711. Ing. Jiří Těhník – OSVČ,
0712. Petr Černý – stavbyvedoucí,
0713. Ing. Luděk Kortus – OSVČ,
0714. Petr Stýskala – IT technik,
0715. Odvolal svůj podpis,
0716. Ing. Zdeněk Kunčar – technik,
0717. Emil Dadák – důchodce,
0718. Ing. Milan Vávra – důchodce,
0719. Petr Oktábec – student,
0720. Odvolal svůj podpis,
0721. Dalibor Šubrt – živnostník,
0722. Jan Platoš – živnostník,
0723. Jan Šperling – hasič,
0724. Petr Trombik – důchodce,
0725. František Kotrbáček – důchodce,
0726. Jan Giesel – provozní zámečník,
0727. Ing. Karel Just – jednatel s.r.o.,
0728. Petr Hladký – živnostník,
0729. Ing. František Navara – důchodce,
0730. Marie Navarová – OSVČ,
0731. P. Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský – kněz,
0732. Tomáš Brichta – invalidní důchodce,
0733. Odvolal svůj podpis,
0734. Vladimír Svěrák – reklamní grafik,
0735. Odvolal svůj podpis,
0736. Petr Jiříček – důchodce,
0737. Liboslav Paldus – železničář,
0738. PhDr. Aleš Dvořák – učitel,
0739. Mgr. Jan Dvořák – starosta,
0740. Mgr. Danuše Dvořáková – důchodkyně,
0741. Ing. Petr Nobilis – stavitel,
0742. Jaroslav Chroust – soukromý zemědělec,
0743. František Špulák – Marketing Manager,
0744. Mgr. Jindřiška Jaglová – učitelka,
0745. Petr Brillant – OSVČ,
0746. Jiří Moravec – skladník,
0747. Jiří Suchánek – programátor,
0748. Michal Vítek – obchodní zástupce,
0749. Ing. Ivo Machek – důchodce,
0750. Ladislav Macek – důchodce,
0751. Odvolal svůj podpis,
0752. Odvolal svůj podpis,
0753. Odvolal svůj podpis,
0754. PhDr. Václav Husák – manažer,
0755. Jerry Newman – překladatel a tlumočník,
0756. Petr Tůma – technik,
0757. Gabriel Grolmus – kuchař,
0758. Norbert Navrátil – příslušník VSČR,
0759. Alena Buriánková – důchodkyně,
0760. Mgr. Tomáš Katz – právník,
0761. Mgr. Kristýna Valerová – učitelka,
0762. Čeněk Červenka – dělník,
0763. Zdeněk Pilař – elektrotechnik
0764. Libor Petráš – novinář a televizní kameraman,
0765. Miroslav Němeček – důchodce,
0766. Marek Opichal – Business developer,
0767. Odvolal svůj podpis,
0768. Petr Hasman – oční optik,
0769. Jiří Vítů – stavební inženýr,
0770. Ing. Karel Křivan – informatik,
0771. Miloš Matys – baptistický pastor,
0772. Alena Kučerová – novinářka,
0773. Odvolal svůj podpis,
0774. Mgr.Petr Adamovič – pracovník pojišťovny,
0775. Kateřina Šolcová – úřednice,
0776. Radek Pucholt-student,
0777. Jakub Daneš – majitel grafického studia,
0778. Jiří Veselý – dělník,
0779. RNDr. Tomáš Páv – důchodce,
0780. Rudolf Pastirčák – technik kvality,
0781. Peter Řeháček – asistent knihovníka,
0782. Veronika Vršovská – grafik,
0783. Jaroslav Dupák – karosář,
0784. Ing. Jaroslav Rozsíval – důchodce,
0785. Jaroslav Zimák – OSVČ,
0786. JUDr. Ivan Erben – důchodce,
0787. Leoš Rössler – podnikatel,
0788. Pavel Urman – jednatel společnosti,
0789. JUDr. Jitka Meklešová – úřednice,
0790. Odvolal svůj podpis,
0791. Petr Manda – OSVČ,
0792. Jan Bartoš – důchodce,
0793. Jindřich Kučera – jednatel firmy,
0794. Marcela Janečková – invalidní důchodce,
0795. JUDr. Daniel Kövešlygety – systémový specialista,
0796. Václav Čermák – dělník,
0797. Ing. Jindřich Plzák – projektant,
0798. Jaroslav Kraus – vývojář v průmyslu,
0799. Tomáš Kňourek – novinář,
0800. Alexander Gola – podnikatel,
0801. Ing. Aleš Hodina – podnikatel,
0802. Rudolf Petřina – technik,
0803. Bohumil Ambrosy – důchodce,
0804. Marcela Ambrosyová – podnikatelka,
0805. Jan Jílek – terapeut drogových závislostí,
0806. Ing. Pavel Kříž – stavitel ,
0807. JUDr. Vít Berka – advokát,
0808. Richard Pech – účetní,
0809. Milan Sedlák – technik,
0810. RNDr. Otto Jarolímek, CSc. – vysokoškolský pedagog a podnikatel,
0811. Mgr. Martina Sedlářová – učitelka,
0812. Filip Böhm – OSVČ,
0813. Lubomír Řeháček – manažer,
0814. Ing. Daniel Hudec – informatik,
0815. Tomáš Eybl – dělník,
0816. Jarmila Dekická – účetní,
0817. Petr Juřena – zaměstnanec ve finančním sektoru,
0818. Zbyněk Čech – živnostník,
0819. Karel Kuřitka – technik ve stavebnictví,
0820. Jan Svoboda – technik,
0821. Zdeněk Zábranský – OSVČ,
0822. PhDr. Ilona Tandlerová – důchodkyně,
0823. Miroslav Svoboda – technik ve stavebnictví,
0824. Ing.Dalibor Maniš, MPA – starosta,
0825. Ing. Milena Čihařová – vedoucí kontrolní laboratoře,
0826. Jiří Fuchs – filosof,
0827. Pavel Stříbrný – strojní inženýr,
0828. Zlata Vozariková – referent nabídek,
0829. Zbyšek Pantůček – herec,
0830. Jan Meloun – důchodce,
0831. MUDr. Radomír Růžička – lékař,
0832. Ing. Jindřich Jenček – ekonom,
0833. David Štěpán – učitel,
0834. František Karel Ladislav – dělník,
0835. Milan Zourek – student VŠ,
0836. Jaromír Karásek – OSVČ,
0837. Jan Matějka – číšňík,
0838. Ing. Antonín Friedrich – OSVČ,
0839. Lubomír Bolf – managing director,
0840. JUDr. Karel Hais – právník,
0841. Mgr. Jan Beneš – právník,
0842. Mgr. Jaroslav Procházka – důchodce,
0843. Anna Zahrádková – důchodkyně,
0844. Ing. Jiří Dvořák – důchodce,
0845. Věra Dvořáková – lékárnická laborantka,
0846. Zora Kádnerová – důchodkyně,
0847. Marta Kubicová – nezaměstnaná odborná provozní technická pracovnice,
0848. Oldřich Nejdl – student,
0849. Tomáš Volfschütz – servisní technik,
0850. Mgr. František Vyrut – učitel,
0851. Odvolal svůj podpis,
0852. František Huja – podnikatel,
0853. Bc. Tomáš Kupec – nezaměstnaný,
0854. Bc. Vít Skalský – mistr výroby,
0855. Jakub Bimka – stavební technik,
0856. Martin Simandl – hudebník,
0857. Ing. Josef Janotka – OSVČ,
0858. Petr Stehlík – restaurátor,
0859. František Lesniak – OSVČ,
0860. Zdeněk Netolický – obchodní zástupce,
0861. Pavel Hroch – OSVČ,
0862. Vít Kolos – pedagog,
0863. Odvolal svůj podpis,
0864. Karel Šimek – geograf,
0865. Adam Berčík – barman,
0866. Jan Vavřička – důchodce,
0867. Vladimír Otta – dělník,
0868. Mirko Muršec – realitní makléř,
0869. Marek Winogrodzki – student,
0870. Jan Blažek – podnikatel,
0871. Jakub Janšta – hudebník,
0872. Odvolal svůj podpis,
0873. Ing. Ivan Kratochvíl – nezaměstnaný,
0874. Ing. Jiří Frýbort – programátor,
0875. Igor Sibilla – vedoucí HSO,
0876. Ing. Ladislav Kvapil – důchodce –podnikatel,
0877. Jiří Čermák – OSVČ – prodejce motocyklů,
0878. Vladimíra Šimková – restaurátorka, t. č. v domácnosti,
0879. Jan Juřica – VŠ pedagog,
0880. Miroslav Gut – ošetřovatel v hospici,
0881. Svetoslav Markov – OSVČ,
0882. Odvolal svůj podpis,
0883. Tomáš Neumaier – student,
0884. MUDr. Tomáš Nykel – ředitel nemocnice,
0885. Odvolal svůj podpis,
0886. Ing. Ladislav Maršík – projektant,
0887. Mgr. Josef Ungr – obchodní manažer,
0888. Ing. Pavel Richter – učitel,
0889. Vladimír Sedláček – provozář,
0890. Adam Bartoň – grafický designer,
0891. Ing.Valentin Papazian – sociální pracovník,
0892. Jakub Zatloukal – student VŠ,
0893. Zbyšek Moucha – živnostník,
0894. Helena Tenglová – na mateřské dovolené,
0895. Ing. Jiří Novák – chemik,
0896. Bc. Boleslav Doboš – grafik,
0897. MgA. Magdalena Bílková Tůmová – důchodce,
0898. Dimitrij Denčev – hudebník,
0899. Petr Hájek – úředník,
0900. Antonín Fischer – publicista,
0901. Angela Marie Bukovanská – pracující důchodkyně,
0902. Miroslava Franková – úřednice,
0903. Václav Hladil – projektant,
0904. JUDr. Richard Novák – advokát,
0905. Miroslav Dvořák – student,
0906. Ing. Jiří Matoušek – OSVČ,
0907. Robert Izák – ekonom,
0908. Jaroslav Matuška – důchodce,
0909. Václav Drozda – důchodce,
0910. David Vorovka – manažer prodeje,
0911. Odvolal svůj podpis,
0912. ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D – pravoslavný kněz,
0913. Ing.Miroslav Kubů – důchodce,
0914. Ferdinand Überall – dělník,
0915. Jan Franěk – OSVČ,
0916. Martin Bátor – student VŠ,
0917. Ing. Zdeněk Šimůnek – důchodce,
0918. Václav Meloun – zaměstnanec ve finančním sektoru,
0919. Mgr. Věra Urbanová – učitelka, nyní v důchodu,
0920. Zdeněk Beneš – invalidní důchodce,
0921. MUDr. Oldřich Tichý – chirurg, nyní v důchodu,
0922. David Mastík – svařovací technolog,
0923. Ladislav Rejl – podnikatel,
0924. Mgr. Miloslav Michal – pedagog,
0925. Bc. Martin Prokop – jednatel,
0926. Michal Sítek – socialní pracovník,
0927. Dušan Marik – údržbář,
0928. Vít Zavadil – student gymnázia,
0929. Dalibor Fiala – projektový manažer,
0930. Ing. Milan Tichý – OSVČ,
0931. Anna Fialová – účetni,
0932. Petr Luňák – archeolog,
0933. Hana Bednářová – studentka,
0934. Julián Orlický – student,
0935. MUDr. Andrea Komancová – soukromá lékařka,
0936. Ondřej Václavík – obchodní manažer,
0937. Prof. Dr. Ing. Jan Dupal – vysokoškolský pedagog,
0938. Marie Langová – důchodkyně,
0939. Ivana Mazalová – důchodkyně,
0940. Mark Florian – ortopedicky technolog,
0941. Ing. Martin Šilhan, PhD, MBA – energetik,
0942. Daniel A. Kyler – OSVČ,
0943. Ing. Luděk Hudec, CSc. – důchodce,
0944. Martin Böhm – podnikatel,
0945. Ing. Jana Adriánová – státní úřednice,
0946. Kateřina Zadáková – studentka,
0947. Jan Chytil – dělník,
0948. Ludmila Chytilová – zdravotní sestra,
0949. Ing. Tomáš Hrabě – důchodce,
0950. Stanislav Kopaničák – obchodní zástupce,
0951. Ing. Josef Maixner – OSVČ,
0952. Ondřej Havlíček – informatik,
0953. Ing. Vít Vopálka – podnikatel,
0954. Ing Ivan Cícha – OSVČ,
0955. Odvolala svůj podpis
0956. Roman Küffer – realitní makléř,
0957. Vlastimila Němcová – důchodkyně,
0958. Luděk Jaroslav Kinkal – hudební skladatel,
0959. Jan Sedláček – student,
0960. Bc. Vladislav Čermín, MBA – ekonom,
0961. Ing. Jiří Urban – důchodce, předseda České společnosti rukopisné,
0962. Petr Kříž – hudebník, zvukový technik,
0963. Martin Čihák – student,
0964. Václav Lamr – výtvarník,
0965. Miroslav Zadák – obchodník,
0966. Jakub Koutník – mechanik měření a regulace,
0967. Lukáš Vajda – vývojář,
0968. Ing. Milan Dušátko – důchodce,
0969. Ladislav Zatloukal – strojník,
0970. Josef Mašek – student,
0971. Ing. Martin Bejvl – technik,
0972. Michal Jaroň – konstruktér,
0973. Marcela Kozohorská – zdravotní sestra,
0974. Miroslav Fárek – student,
0975. Ing.Jindřich Mrlík – technik,
0976. Petr Kučera – student,
0977. Jan Brázda – řidič,
0978. Ing. Petr Seidel – projektant,
0979. Petra Seidelová – zdravotní sestra,
0980. Odvolal svůj podpis
0981. Zdeněk Flégl – živnostník,
0982. Bc. Tomáš Doležal, Dis. – logistický manažer,
0983. Ivana Ilievová – zástupce ředitele,
0984. Ladislav Syrový ml. – invalidní důchodce,
0985. Ing. Vlastimil Calábek – vedoucí servisu,
0986. MUDr. Martin Mastný – interní lékař,
0987. Pavel Šimek Bc. – technik,
0988. Jaromír Jandl – zdravotník,
0989. Ing. Radomír Štětina – technolog,
0990. Ing. Radek Hrubý – ekonom,
0991. Rudolf Lang – živnostník,
0992. Libor Hasman – podnikatel,
0993. JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola – právník a filosof,
0994. Odvolal svůj podpis,
0995. Odvolal svůj podpis,
0996. Tomáš Maxa – obchodní manažer,
0997. Ing. Michal Bednář – chemik,
0998. Jaromir Studený – elektromechanik,
0999. Stanislav Bukovan – pokrývač,
1000. Martin Klimeš – student,
1001. RNDr. Jan K. Klepetář – důchodce,
1002. Luděk Tondr – správce IT,
1003. František Kotrbáček – důchodce,
1004. Ladislav Kovařík – pracovník ostrahy,
1005. Jana Vilimovská – pokladník,
1006. Stanislav Tvarůžek – katolický kněz,
1007. PhDr. Petr Hampl, Ph.D. – sociolog,
1008. Milan Ondroušek – důchodce,
1009. Martin Horňák – řidič,
1010. Jana Malá – pracovnice ve zdravotnictví,
1011. Stanislav Trojan – ekonom,
1012. Ing. Vladimír Helsner – OSVČ,
1013. JUDr. Josef Nelešovský – právník,
1014. Aleš Khol – podnikatel,
1015. MUDr. Heda Škrdlantová – lékařka,
1016. Svatopluk Jányš – hudebník,
1017. Adéla Králová – referent ve státní správě,
1018. Ing. Ondřej Lipka – konstruktér,
1019. Ing. Pavlína Kršková – lektorka výukových programů,
1020. Tomáš Váca – soukromý podnikatel,
1021. Daniel Hudeček – projektant a programátor systému MaR,
1022. Hynek Tříska – řemeslník,
1023. Ondřej Švec – zahradník,
1024. Petr Štěpánek – spisovatel a hudebník,
1025. Petr Polák – řemeslník,
1026. Manuel Nuněz – podnikatel,
1027. Karel Zeman – podnikatel,
1028. Miluše Šnajdarová – OSVČ,
1029. Yvona Škurková – účetní,
1030. JUDr. Petr Markvart – právník,
1031. RNDr. Jiří Vyhnalík – statistik,
1032. Ing. David Schenk – Electronic HW developer,
1033. Pavel Kříž – strojvedoucí
1034. Bc.Tomáš Řeháček – pedagogický pracovník
1035. Milan Šír – strojní zámečník
1036. Jana Jačjanská – podnikatelka
1037. PhDr. Zdeněk Soukup – zakladatel a mluvčí Platformy evropské civilizace
1038. Robert Peovský – strojírenský dělník
1039. Petr Masner – překladatel,
1040. DR. Ivo Strejček – člen správní rady IVK
1041. MUDr. Jakub Mach – primář gynekologicko-porodnického oddělení
1042. Petr Kosař – projektový manažer
1043. Petr Šmída – ředitel obchodní společnosti
1044. Viliam Hanuš – důchodce
1045. Ing. Jan Chramosta – ekolog
1046. Tomáš Feuermann – OSVČ
1047. František Liška – strojvedoucí
1048. Ing. Stanislav Veselý – jednatel
1049. Vladimír Cach – důchodce
1050. František Pešek – majitel firmy
1051. Marek Varkoček – důlní elektromontér
1052. Ing. Luděk Vlk – bankovní úředník
1053. Jana Bolek – IT expert
1054. Iveta Kačírková – administrativní pracovnice
1055. Ing. Stanislav Staněk – OSVČ
1056. JUDr. Miroslava Brožová – důchodkyně
1057. Petr Andrýsek – provozní zámečník
1058. Odvolal svůj podpis
1059. Jan Rejžek – lékař
1060. Věra Beranová – důchodkyně
1061. Danilo Antič – obchodní ředitel
1062. Jana Skálová – učitelka
1063. Alena Tesařová – recepční
1064. Karel Barták – soukromník
1065. Petr Beneš – dispečer kamionové dopravy
1066. Ivan Rachler – chemik
1067. Jan Petřík – zámečník
1068. Oldřich Klíma – OSVČ
1069. Marcel Stejskal – nezaměstnaný
1070. Viliam Hanuš – důchodce
1071. Stanislav Křížek – důchodce
1072. Jan Hazucha – důchodce
1073. Rudolf Musil – manažer služby
1074. Petr Marek – živnostník
1075. Michal Kupka – důchodce
1076. Elvíra Hahnová – ředitelka O.P. S.
1077. MUDr. Kamil Běrský – praktický lékař
1078. Ing. Josef Krpálek – inspektor jaderné bezpečnosti
1079. Jan Dvořák, DiS – programátor
1080. Ing. Ivan Šrámek – OSVČ
1081. Bc. Jan Zahradníček – velitel směny hasičů podniku
1082. Zdeněk Král – OSVČ
1083. Radek Šafařík – pracovník v reklamě
1084. Ing. Mgr. Jiří Hamouz – OSVČ
1085. Michal Koten – zdravotník
1086. Petr Lopata – správce objektu
1087. Ida Pač – živnostník
1088. Luděk Haškovec – OSVČ
1089. Vojtěch Leskovský – elektroinženýr
1090. Vladimír Michna – důchodce
1090. Radim Helma – laborant
1091. PhDr. Miloš Jánský – psychopatolog
1092. Radim Keith – učitel
1093. Petr Blahut – finanční ředitel
1094. Jaroslav Vítů – OSVČ
1095. Tomáš Prchal – výtvarník a učitel
1096. Jiří Medula – podnikatel
1097. Eugen Hinterbuchner – lékař
1098. Michal Poděbradský – dělník
1099. Radek Kulčár – rozpočtář
1100. Petr Bureš – technik
1101. Petr Bittner – důchodce
1102. Mario Vlček – soukromník
1103. Hana Staňková – učitelka
1104. Monika Jurtinová – OSVČ
1105. MUDr. Heda Škrdlantová – lékařka
1106. Svatopluk Jányš – hudebník
1107. Petr Přibyl – řidič
1108. Karel Havlíček – ekonomický referent
1109. Richard Nocar – podnikatel
1110. Ing. Jiří Sova – manažer
1111. Petr Tomáš – grafický designer
1112. Jiří Charamza – prodavač
1113. Aleš Stebel – ministerský rada MFČR
1114. Petra Knitlová – dámská krejčová
1115. Lukáš Tomšíček – podnikatel
1116. Vlastimil Boura – IT specialista
1117. Ing. Josef Dědic – strojní inženýr
1118. Renáta Krandová – OSVČ
1119. Milan Ondroušek – důchodce
1120. Zdeněk Klofáč – technolog opravy draků letadel
1121. Václav Ševčík – důchodce
1122. Tomáš Krpel – historik, živnostník, pedagog
1123. Marie Králová – péče o osobu blízkou
1124. Václav Hebr – automechanik
1125. Tomáš Čada – živnostník
1126. Vladan Kocourek – manažer
1127. Miloslav Chalupa – důchodce
1128. Věra Kocourková – podnikatelka, nyní důchodkyně
1129. Pavel Doležal – výtvarník
1130. Milan Kříž – OSVČ
1131. Adolf Pytela – ekonomický ředitel
1132. Petr Pischnoth – technik
1133. Marta Krejčová – zdravotní sestra
1134. Ing. Věra Křišťanová – důchodkyně
1135. Petr Andrle – spisovatel a publicista
1136. Vladimír Steinhauser – podnikatel
1137. Ing. Věra Křišťanová – důchodkyně
1138. Jaroslav Říha – student
1139. Ing. Roman Čada – podnikatel
1140. Martin Klimeš – cestovní konzultant
1141. Vít Němeček – směnový vedoucí
1142. Ludmila Hudcová – důchodce
1143. Jan Kincl – policista
1144. Alena Hrudková – pracovnice v administrativě
1145. Pavel Martof – OSVČ
1146. Pavel Hančík – manažer jakosti
1147. Pavel Kunert – státní zaměstnanec
1148. Emil Kalabus – zdravotník
1149. Tomáš Krůta – státní úředník
1150. Barbora Remešová – pracovnice v administrativě
1151. Bc. Vladimír Holiš – poradce
1152. Leoš Krtička – podnikatel
1153. Jiří Moučka – provozovatel divadla
1154. Hana Řezníčková – důchodkyně
1155. Vít Kincl – vrchní číšník
1156. Jiří Novotný – dělník
1157. Věra Pohořská – důchodce
1158. Karel Mádr – programátor, IT konzultant, OSVČ
1159. Petr Kopřiva – podnikatel
1160. David Gregor – instalatér
1161. Jaroslav Kožušník – stavební technik
1162. Pavel Kreisinger – OSVČ
1163. Stanislava Blažíčková – Pedagog zpěvu, operní zpěvačka
1164. Bohumil Šupka – sedlák
1165. Ivan Kubla – důchodce
1166. Miroslav Vaňousek – důchodce
1167. Denis Novák – dělník
1168. Ing. Zdeněk Jína – důchodce
1169. JUDr. Vladimír Šoral – podnikatel
1170. Pavel Sejrek – důchodce
1171. Radek Handel – stomatolog
1172. Petr Žantovský – publicista
1173. Petr Němeček – informatik
1174. Vlastimil Ondrůš – stavební inženýr
1175. Jiří Štangl – restaurátor nábytku a hodin
1176. Ing. Vladimír Kolínský – programátor
1177. Ing. Tomáš Urbánek – elektronik
1178. Petr Nýdrle – důchodce
1179. Eliška Šedová – důchodce
1180. Radek Šetka – IT pracovník
1181. Zdeněk Trnka – soukromý podnikatel
1182. Eva Mančálová – dětská sestra v důchodu
1183. Helena Leiblová – důchodkyně
1184. Anna Čechová – důchodce
1185. Ing. Jaromír Palla – OSVČ
1186. Václav Křupka – důchodce
1187. Pavel Vencovský – projektant
1188. Čestmír Böhm – důchodce
1189. Jan Bajak – pracovník v pohostinství
1190. Vladimír Engl – technik
1191. Vlastimil Odehnal – strojní zámečník
1192. Václav Veselka – důchodce
1193. Věra Hiedererová – důchodkyně
1194. Michal Maršálek – důchodce
1195. Ing. Pavel Mazůrek – důchodce
1196. František Klečka – důchodce
1197. Boris Burian – důchodce
1198. Roman Brom – technik
1199. Bc. Josef Bílý – důchodce
1200. František Pospíšil – důchodce
1201. František Kramář – vysokoškolský učitel v důchodu
1202. Jiří Jůza – OSVČ
1203. Ladislav Dítě – důchodce
1204. Ing. Jindřich Brixi – manager
1205. Ing. Jaroslav Novák – programátor
1206. Ing. František Žmolil – podnikatel
1207. David Radimecký – jednatel
1208. Ladislav Duval – důchodce
1209. Ladislav Friedrich Neuenstadt – OSVČ
1210. Libor Volf – OSVČ
1211. Ivan Polák – IT specialista v důchodu
1212. Radovan Čepec – technik v oblasti investiční výstavby
1213. Pavel Kubica – důchodce, OSVČ
1214. Vladimír Pořický – mechanik
1215. Martin Zedníček – podnikatel v IT
1216. Renata Němečková – účetní
1217. Luboš Rosinský – OSVČ
1218. Slávek Hanzl – stolař
1219. Ing. Jaroslav Fiala – důchodce
1220. Vítězslav Trulley – jednatel společnosti
1221. Vladimír Havelka – řidič profesionál
1222. Jan Kyselák – hudební režisér a pedagog
1223. Miroslav Bubela – Karosář
1224. Jaroslav Kylich – důchodce
1225. Pavel Mynařík – stavební technik
1226. Miroslav Čapek – signalista SŽ
1227. Pavel Vostřák – důchodce
1228. František Václavík – důchodce
1229. Vítězslav Sobarňa – důchodce
1230. Pavel Trávníček – důchodce
1231. MUDr. Radomír Šimek – Kardiolog
1232. Luboš Polák – důchodce
1233. Jaroslav Machala – dělník
1234. Radomil Beneš – programátor
1235. Pavel Zona – vojenský historik
1236. Jaroslava Vojířová – důchodce
1237. Luboš Šimon – důchodce
1238. Alica Jakubíková – zubní lékař
1239. Pavel Pazdera – akademický pracovník
1240. Miroslav Nagy – traktorista
1241. Václav Toman – stavební technik
1242. Petr Smolík – řidič
1243. Ivana Chalupová – státní správa
1244. Roman Dušek – mechanik
1245. Jiří Suk – důchodce
1246. Ladislav Duval – důchodce
1247. Jan Šíp – důchodce
1248. Jiřina Reslerová – Plánovačka kvality
1249. Pavel Reumann – Jáhen, učitel
1250. Michal Kolman – technik
1251. Jaromír Staněk – manažer
1252. JUDr. Vladimír Šoral – podnikatel
1253. Olga Richtrová – vývojový pracovník
1254. Jindřich Novotný – elektrotechnik
1255. Jaroslava Burianová – důchodce
1256. Radmila Šimkovská – důchodce
1256. Karel Rakovec – důchodce
1257. Jarmila Kloudová – uklízečka
1258. Flégl Zdeněk – soukromník
1259. Jaromír Kudela – podnikatel
1260. Hynek Maděra – strážník
1261. Vlastimil Rozsypal – IT technik
1262. Vladislav Milota – státní zaměstnanec
1262.Miroslav Malovec – důchodce
1263. Pavel Urban – OSVČ
1264. Josef Resutík – elektrotechnik
1265. Miroslav Hložek – technik
1266. Ing. Petr Dufek – technik
1267. Ing. Otta Kopeček – pracovník elektro
1268. Karel Holát – údržbář
1269. Ondřej Szabo – technik
1270. Martin Sochor – mistr
1271. Dana Krečmerová – důchodce
1272. Oldřich Urbánek – důchodce
1273. Mgr. Milan Černoch – vychovatel
1274. Ing. Jiří Tylčer, CSc. – geolog
1275. Jan Pillvein – vedoucí stavebního úřadu
1276. Jiří Bílý – důchodce
1277. Ivan Kovář – důchodce
1278. Ing.arch.Vlasta Zapotilová – architekt, designér
1279. Vladimír Straka – důchodce
1280. Mgr.Vladimír Karvánek – důchodce
1281. Pavel Hochmut – OSVČ
1282. Oldřich Čížek – středoškolský učitel
1283. Petr Tesařík – IT technik
1284. Stanislav Křížek – důchodce
1285. Lenka Kršulová Hlínská – důchodce
1286. Irena Květoňová – důchodkyně
1287. Jaroslav Kalousek – učitel
1288. Jana Gebauerová – fyzioterapeut
1289. Filip Silnica – operační důstojník
1290. Petr Polák – truhlář
1291. Norbert Navrátil – učitel
1292. Marek Látal – stavební technik
1293. Anna Červenková – OSVČ
1294. Milan Kříž – živnostník
1295. Hana Lazárková – pracující důchodce
1296. Lubomír Kočí – stavební inženýr
1297. Ing.Vladimír Petlík – státní zaměstnanec
1298. Jaroslav Humpolíček – důchodce
1299. Milan Randák – učitel
1300. Radek Franc – vedoucí internetového obchodu
1301. Venuše Rohlová – důchodce
1302. Marek Babuška – vysokoškolský učitel a podnikatel
1303. Margita Hrádelová – úřednice nyní v důchodu
1304. Jiřina Chalupecká – v domácnosti
1305. Rudolf Brda – důchodce
1306. Radek Ibl – dělník
1307. Marek Chrastina – státní zaměstnanec
1308. Pavel Čespiva – řidič
1309. Martin Bořkovec – programátor
1310. Stanislav Leibl – důchodce
1311. Patricie Holečková – důchodkyně
1312. Miluška Vajnerová – zdravotní sestra
1313. Jan Piegl – důchodce
1314. Ludmila Macková – kuchařka
1315. Pavel Votava – důchodce
1316. Eva Krejčová – důchodce
1317. Danuše Šrubařová – důchodce
1318. Petra Baková – strojařka
1319. Jan Dudo – skladník
1320. Zuzana Dědicová – důchodkyně
1321. Stanislava Kovaříková – důchodkyně
1322. Vladimír Kokora – auditor
1323. Ludmila Egerová – úřednice
1324. Dušan Hořínek – řidič
1325. Pavel Hvolka – podnikatel
1326. Jarmila Drvotová – úřednice
1327. Dimitrij Alexandrovič – řidič
1328. Jiří Medula – podnikatel
1329. Michal Svoboda – OSVČ elektro
1330. Marcel Slanina – úředník
1331. MUDr. Daniel Rosol – lékař
1332. Jan Pospíšil – OSVČ
1333. Václav Lukeš – nakladatel
1334. Vlastimil Kostkuba – majitel firmy
1335. Jaroslav Pospíšil – důchodce
1336. František Sus – technik
1337. Václav Patejdl – důchodci
1338. Zbyněk Červený – OSVČ
1338. Pavel Votava – důchodce
1339. Jana Gebauerová – fyzioterapeutka
1340. Radomil Beneš – programátor
1341. Jarmila Stehlíková – dětská sestra
1342. Michaela Stresová – úřednice
1343. Josef Vavřík – důchodce
1344. Marie Barvíková – ivnalidní důchodce
1345. Renáta Krandová – OSVČ
1346. Ladislav Harvanec – zaměstnanec ve Škodě-auto1345.
1347. Marcela Golášová – invalídní důchodce
1348. Ing. Vladimír Huneš – v důchodce, dříve manažer firmy
1349. Ing. Rudolf Novotný – důchodce
1350. Martin Mastný – šlechtitel rostlin
1351. Pavel Štosek – podnikatel
1352. Vladimir Neubauer – OSVČ
1353. Eva Vodičková – psycholog
1354. Ivo Horký – pedagog
1355. Dan Štěpánek – OSVČ
1356. Zuzana Majerová Z. – poslankyně
1357. Ivo Teslík – důchodce
1358. Vladimír Nývlt – důchodce
1359. Josef Klanica – školník
1360. Jan Paule – obchodník
1361. Ing. Pavel Sameš  – project manager
1362. Hana Kroulíková  – učitelka
1363. Hana Lošanová  – důchodkyně
1364. Miloš Culka – důchodce
1365. MUDr. Jiří Vlček – lékař
1366. Milan Jirásek – technik jevištní scény
1367. Miloslav Švec – důchodce
1368. Eva Švecová – důchodkyně
1369. Radek Novák – živnostník
1370. MVDr. Rudolf Tkadlec – důchodce, OSVČ
1371. Ing. Miroslav Brož – manažer servisu zemědělské techniky
1372. Eva Mančálová – dětská sestra v důchodu
1373. Přemysl Dvořák – strážný
1374. Zuzana Tomášková – úřednice
1375. Martin Malášek  – OSVČ
1376. Kamil Nešetřil – hydrogeolog
1377. Michal Kupka – důchodce
1378. Ilonka Wagnerová – důchodkyně
1379. Petr Vlček – učitel odborných technických předmětů
1380. Ladislav Perna – důchodce
1381. Ing. Dana Nosková – technicky pracovník
1382. Ondřej Žižka – student
1383. Milan Potyš – důchodce
1384. Tomáš Vejtasa – strážník městské policie
1385. Jiří Kött – důchodce
1386. Viliam Hanuš – důchodce
1387. Libor Míček – důchodce
1388. Jan Hrstka –  System Administrator
1389. Lubomír Špaček – podnikatel, stavební inženýr
1390. Iva Čapková – OSVČ
1391. JUDr. Daniela Kovářová – rodinná advokátka a spisovatelka
1392. Miroslav Král – prodavač
1393. Ing. Miroslav Volf – finanční makléř
1394. Jaroslav Smetana – důchodce
1395. Marek Vysocký – programátor
1396. Petr Hron – technik
1397. Martin Frynta – učitel hudby
1398. Václav Patejdl – důchodce
1399. Petr Komers – překladatel
1400. Ladislav Šiška – důchodce
1401. Michal Rymeš – odborník na soukromí – IT.
1402. Karel Dytrych – živnostník
1403. Zuzana Kříž Obrtlíková – referentka marketingu
1404. Jaroslav Hájek –  OSVČ
1405. Jitka Macháčková – příslušník PČR
1406. Aleš Lebduška – IT technik
1407. Radek Pech – aktivista
1408. Jiří Okleštěk – OSVČ
1409. Luboš Knobloch – portýr
1410. Vratislav Kuna – úředník
1411. Eva Polívková – referent kontroly kvality
1412. Ing. Helena Hudcová – živnostnice
1413. Mirka Havelková – důchodkyně
1414. Miroslav Pleskač – kontrolor
1415. Pavel Petrůj – stavební inženýr
1416. Filip Starove – student
1417. Jana Meixnerová – ředitelka MŠ a lektorka
1418. Jitka Rutarová  – sociální pracovnice
1419. Pavel Krabinoš – bezpečnostní pracovník
1420. Jitka Bezděková – administrativní pracovník
1421. Šárka Vaculíková – podnikatelka
1422. Zdenka Němcová – zdravotní sestra
1423. Zdeněk Matula  – důchodce
1424. Alexander Jan Doležel – student
1425. Peter Kopa – jurist
1426. Ing. Věroslav Olič – specialista informačních systémů
1427. Zbyněk Volejník – technik, důchodce
1428. Jiří Jansa – dělník
1429. Zdena Káclová – důchodce
1430. Miroslava Pešková – barmanka
1431. Richard Franc – důchodce
1432. Tomáš Rossí – výtvarník
1433. Jaroslav Otýs – dělník
1434. Jiří Benáček – důchodce
1435. Miroslav Hložek – technik
1436. Václava Jandeková – OSVČ
1437. Tibor Kliment – hudebník
1438. Martina Šimková – dělnice v potravinářské výrobě
1439. Martin Slabý – údržbář
1440. Petr Čech – servisní technik IT
1441. Petr Gocal – technický manažer
1442. Jan Pop – energetik
1443. Libor Fafílek – obchodní zástupce
1444. Renata Adamová – invalidní důchodce
1445. Monika Sádlíková – ekonom
1446. Bc. Jaroslav Adam – nezaměstnaný
1447. Ing. Michal Drábek, Ph.D. – vysokoškolský učitel
1448. Petr Motyka -důchodce
1449. Karel Beran – fyzioterapeut
1450. Ing. Tomáš Buček – zeměměřič
1451. Michal Bořek – IT – administrátor
1452. Františka Šimáčková – zdravotní sestra
1453. Daniel Hudeček – projektový manažer
1454. Jozef Gabarík – elektro-mechanický inženýr
1455. Ondřej Hudeček – kontrolor kvality
1456. Přemysl Cais – důchodce
1457. Tomáš Vašina – lékař
1458. Maylo Smolka – obsluha
1459. Petr Novák – technolog
1460. Michal Seidl – stavař
1461. Stanislav Gazda – důchodce
1462. Václav Hůrsky – OSVČ
1463. Miroslav Kašák – technik
1464. Vladimír Bouček – důchodce
1465. Mgr.Josef Nerušil – administrativní pracovník
1466. Peter Stanislav Endrych – programátor
1467. Stanislav Mašek – vlakvedoucí
1468. Ondřej Verner – student VŠ
1469. Helena Ghazalová – stomatolog
1470. Josef Verner – technik
1471. Radek Černý – řidič
1472. Ing. Jana Květová – systémový inženýr
1473. Mgr. Hana Surmanová – důchodkyně
1474. Josef Špiroch – nezaměstnaný