Protest Akce D.O.S.T. proti útokům na poslankyni Nytrovou

Smyslem existence Akce D.O.S.T. je obhajoba tradičních hodnot a občanských svobod. V posledních dnech jsme svědky kampaně, která útočí na obojí, a nemůžeme k ní proto mlčet. Živoucím terčem těchto útoků se navíc stala žena, poslankyně Parlamentu České republiky, paní Pavlína Nytrová, která se „provinila“ jen tím, že na půdě sněmovny vyjádřila svůj nesouhlas s návrhem novely zákona, jenž má homosexuálním párům umožnit adopce dětí.

Paní poslankyně prezentovala svůj názor způsobem expresivním, což u tak kontroverzního tématu není nijak překvapivé, a s využitím tu více, tu méně relevantních argumentů, jež si však zasluhovaly věcnou diskusi. Místo toho se na ni ovšem vzápětí snesla smršť hyperkritiky, výhružek a obvinění ze strany kolegů, vládních představitelů, homosexualistických organizací a většiny médií. Důvody této zcela neadekvátní reakce jsou podle našeho názoru dva:

Prvním je snaha části politiků provázat „kauzu Nytrová“ se srpnovou homosexualistickou exhibicí Prague Pride a odvést tak pozornost veřejnosti od jiných závažných témat letošního léta a podzimu (Brexit a jeho důsledky, očekávané zesílení migrační krize, otázka přijetí hospodářské smlouvy TTIP atd.).

Druhým je zoufalá snaha stoupenců multikulturalistické ideologie pokročit do další fáze jimi od šedesátých let prováděné socio-kulturní revoluce, respektive vědomí, že musí stále „šlapat do pedálů“, jinak si většinová společnost uvědomí jejich slabost, odmítne jejich jinotajný slovník (s výrazy typu „jinakost“ či „obohacení“), jejich genderistické bludy (např. tvrzení, že pohlaví není dáno biologicky) i posouvání významu tradičních termínů (např. vydávání soužití dvou homosexuálů za rodinu) a vypoklonkuje je ze společenského výsluní. Aby k tomu nedošlo, snaží se multikulturalisté své oponenty jednoduše ukřičet. Pokrytecky zdvihají prst a varují před hanobením, současně však štědře podporují organizace typu Hate Free. Vydávají se za ochránce lidských práv, nemají však nejmenší respekt k základním občanským svobodám. Ostatně, jejich snahy umlčet poslankyni Nytrovou dávají za pravdu mnohému z toho, co ve sněmovně řekla, např. o vlivu homosexualistické lobby, a podle našeho názoru představují přímé ohrožení svobody slova v České republice. Je-li možné, aby takto okřikovali a umlčovali poslankyni nadanou demokratickým mandátem a imunitou, kolik asi svobody hodlají jednou ponechat prostým občanům?

Akce D.O.S.T. proto co nejrozhodněji protestuje proti útokům a hrozbám vůči paní poslankyni Nytrové, proti snahám ovlivnit přijetí novely zákona o adopcích pomocí mediálního a politického nátlaku i proti všem pokusům o omezování svobody slova ve jménu provázaných ideologií multikulturalismu, genderismu a homosexualismu.

 

Akce D.O.S.T. proti primátorské záštitě Prague Pride

V srpnu se má v centru Prahy opět konat homosexualistická exhibice Prague Pride s oficiální záštitou primátorky Adriany Krnáčové. Jelikož je ke všem rozumným důvodům proti zmíněné záštitě letos nutno připočítat i změněnou bezpečnostní situaci, v níž se Praha snadno může stát terčem útoků islamistických teroristů, rozhodli se představitelé Akce D.O.S.T. využít všech možností, jak paní primátorku a zastupitele hlavního města znovu upozornit na veškeré aspekty a rizika věci a od oficiální podpory Prague Pride je odradit.

V den posledního předprázdninového zasedání pražského zastupitelstva, ve čtvrtek 16. června, rozdávala skupina „dosťáků“ před budovou magistrátu přicházejícím zastupitelům informativní letáky a během zasedání představitelé Akce D.O.S.T. Petr Bahník a Michal Semín primátorku Krnáčovou interpelovali. Kromě toho se na ni obrátili i osobním dopisem.

Bohužel, jak je z reakcí paní primátorky zřejmé, neuvědomuje si ani vadný charakter Prague Pride a z toho plynoucí nepatřičnost své záštity, ani nebezpečí, kterému svou podporou homosexualistické exhibice potenciálně vystavuje občany a návštěvníky města. Příznačný je také „detail“, že letos na jaře právě paní primátorka Krnáčová prohlásila Prahu za město „otevřené migraci“. Současně tak muslimy do Prahy zve, a zároveň je svou záštitou Prague Pride provokuje. Že Akce D.O.S.T. považuje obojí za krajně nerozumné, není třeba zdůrazňovat.

Texty korespondence mezi představiteli Akce D.O.S.T. a paní primátorkou, záznam znění a průběhu interpelací i text informativního letáku distribuovaného zastupitelům přikládáme níže. O „argumentech“, kterými paní primátorka svou neústupnou podporu Prague Pride zdůvodňuje, i o způsobu myšlení a chování dalšího „proprideového“ pražského politika, radního Štěpánka ze Strany Zelených, si tak může udělat úsudek každý sám.

 

Otevřený dopis pražské primátorce Adrianě Krnáčové ve věci Prague Pride

Vážená paní primátorko,

blíží se další ročník homosexualistického festivalu Prague Pride, jemuž jste před rokem poskytla záštitu. Nevíme, máte-li stejný úmysl i tentokrát. Pokud ano, rádi bychom vám to rozmluvili.

Festival Prague Pride není ani o lidských právech, ani o rovnosti občanů před zákonem. Je na prvním místě propagací extrémního ideologického a politického proudu, usilujícího o demontáž společnosti, založené na přirozené komplementaritě muže a ženy a na tradičně chápané rodině.

Nevíme, zda si uvědomujete, že spolu s obvyklým „průvodem hrdosti“, jehož se účastní i pedofilové či polonazí sadomasochisté, byste převzala záštitu – a tedy i plnou morální spoluodpovědnost – i nad takovými akcemi, jakou jsou „travesti show se sexy průvodcem“, gay rychloseznamka, kožená zóna, slibující „úchyláky“ a fetišisty, mega pánský striptýz, či „rozjetá party, která polibkem na rty nekončí“. Jste si vědoma morálního pohoršení u velkého počtu svých spoluobčanů, jež byste opětovným poskytnutím záštity Prague Pride dala? Či vážných zdravotních rizik, jež z podobných „zálib“ pro vaše spoluobčany a jejich homo-partnery plynou?

Proto vás ve vší vážnosti žádáme, abyste festivalu Prague Pride 2016 záštitu tentokrát neposkytla. Ve hře je totiž mnohem víc než kariéry politiků, vezoucích se na uměle vyvolané vlně postmoderní dekadence a politické korektnosti.

Jednejte v souladu se zdravým rozumem. A to nejen kvůli Vaší pověsti, ale především pro dobro Pražanů a celé naší společnosti.

S pozdravem,

Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T

Michal Semín, člen výboru Akce D.O.S.T.

V Praze dne 13. 6. 2016

 

Prague Pride si primátorskou záštitu nezaslouží

Text letáku Akce D.O.S.T. rozdávaného před pražským magistrátem 16.6. 2016

V Praze se každoročně koná několik stovek kulturních, duchovních či charitativních akcí, z nichž se některé těší oficiální záštitě primátora hlavního města. Veřejnost přirozeně předpokládá, že tato záštita je udělována takovým aktivitám, které korespondují s tradicí a pozitivními hodnotami tisícileté kulturní historie Prahy, přispívají k pocitu sounáležitosti všech občanů nebo mají ryze filantropický, nekomerční charakter. Kontroverzní „festival“ Prague Pride však není nositelem žádné z těchto charakteristik a přesto mu byla primátorská záštita v minulých letech opakovaně udělena. Proč? Racionální, neideologická zdůvodnění oprávněnosti tohoto přístupu najít nelze. Naopak velmi snadno lze vyjmenovat vážné důvody, proč by paní primátorka v letošním roce oficiální záštitu „festivalu“ Prague Pride udělit neměla:

Prague Pride není o svobodě, rovnosti či občanských právech. Slouží k šíření extrémní ideologie, má konfrontační charakter a cíleně rozděluje společnost. Záštitu by měly obdržet aktivity přesně opačného charakteru.

Prague Pride se kriticky vymezuje proti modelu klasické rodiny založené na manželství muže a ženy. Jen heterosexuální vztah může zajistit přirozenou reprodukci a rodina je základem každé fungující společnosti. Neměly by záštitu získat spíše akce prorodinné?

Propagační materiály Prague Pride zvaly účastníky mimo jiné i na „festivalové“ aktivity slibující „úchyláky a fetišisty“, „koženou zónu“ či „rozjetou párty, která polibkem na rty nekončí“ (citace z oficiálního programu Prague Pride 2015). Opravdu mají mít podobné extravagance záštitu primátorky?

Zmíněné „festivalové“ akce jsou velkým byznysem pro provozovatele homosexuálně orientovaných erotických služeb. Obdrží primátorskou záštitu rovněž heterosexuální pražské nevěstince a striptýzové bary?

Pochodu v rámci Prague Pride se opakovaně účastnili také organizovaní pedofilové. Brzy o sobě asi dají vědět i „komunity“ nekrofilní, zoofilní a začnou pořádat své akce „hrdosti“. Dostanou časem záštitu i ony, nebo pro změnu zvítězí zdravý rozum?

Nedávný islamistický útok na homosexuální klub v USA připomněl další důvody, proč o správnosti udělení záštity pochybovat. Výrazně totiž zvyšuje bezpečnostní rizika spjatá s pořádáním Prague Pride (paní primátorka se ostatně bude moci dále jen velmi těžko prezentovat jako politička podporující imigraci a současně zaštiťovat akci, která muslimské imigranty provokuje k násilí).

Prague Pride představuje rovněž značné riziko zdravotní. Zhodnocení jeho míry je věcí odborníků, nicméně v době, kdy statistiky jasně hovoří o výrazném nárůstu výskytu HIV a dalších pohlavně přenosných chorob v České republice, je podpora obdobného „festivalu“ udělením záštity krajně nezodpovědná.

Z uvedených i řady dalších důvodů je proto třeba konstatovat, že

PRAGUE PRIDE SI PRIMÁTORSKOU ZÁŠTITU NEZASLOUŽÍ

a paní primátorka Krnáčová by od ní měla ustoupit!

Akce D.O.S.T.

 

Interpelace zástupců Akce D.O.S.T. na jednání pražského zastupitelstva 16.6. 2016

Michal Semín:

Vážená paní primátorko,

blíží se další ročník srpnového festivalu Prague Pride, jemuž jste před rokem poskytla záštitu. Nevím, máte-li stejný úmysl i tentokrát. Pokud ano, rád bych Vám to jménem Akce D.O.S.T. rozmluvil.

Vede mne k tomu celá řada důvodů, vzhledem k vymezenému času uvedu jen ty nejdůležitější.

Festival Prague Pride není ani o lidských právech, ani o rovnosti občanů před zákonem. Je především propagací extrémního ideologického a politického proudu, odmítajícího model společnosti, založené na přirozené komplementaritě muže a ženy a na tradičně chápané rodině.

Agenda, spojená s Prague Pride, představuje rizika společenská, bezpečnostní i zdravotní. Místo aby naši společnost sjednocovala, vnáší do ní konflikt a svár. Nevím, zda si uvědomujete, že spolu s obvyklým „průvodem hrdosti“, jehož se účastní i pedofilové či polonazí sadomasochisté (nevím, zda jste viděla fotografie z loňského pochodu, kde si spoře odění svalnatci vzájemně bičují před zraky kolemjdoucích své obnažené hýždě) byste převzala záštitu – a tedy i plnou morální spoluodpovědnost – i nad takovými akcemi, jakou jsou „travesti show se sexy průvodcem, gay rychloseznamka, kožená zóna, slibující úchyláky a fetišisty, mega pánský striptýz, či rozjetá party, která polibkem na rty nekončí“ (cituji z předešlých programů PP).

Hodláte dát nyní primátorskou záštitu i pražským nevěstincům či organizované prostituci?

Jste si vědoma toho, že svou podporou výše uvedených akcí napomáháte šíření viru HIV a dalších pohlavně přenosných nemocí?

Proto vás ve vší vážnosti žádám, abyste festivalu Prague Pride 2016 záštitu tentokrát neposkytla. Ve hře je totiž mnohem víc, než jen kariéry politiků, vezoucích se na uměle vyvolané vlně postmoderní dekadence a politické korektnosti.

Jednejte, paní primátorko, v souladu se zdravým rozumem. A to nejen kvůli Vaší pověsti, ale především pro dobro Pražanů a celé naší společnosti.

Děkuji.

Prim. Krnáčová:

Děkuji. Krátce řeknu, budu odpovídat z tohoto místa. Já nemám ráda tyto projevy nenávisti a nesnášenlivosti, které jsou založené na pomyslném tradičním uchovávání hodnot. Nadále si myslím, že Praha je otevřeným městem, kde mají místo i ti, kteří myslí jiným způsobem. To nakonec jsme několikrát tady dokázali i na tomto Zastupitelstvu. Takže nadále si myslím, že moje podpora Prague Pride trvá. Záštitu dostanou, pane Semíne.

Můžete samozřejmě ještě odpovědět, ale opravdu si myslím, že toto na toto Zastupitelstvo, tyto projevy nenávisti vůči jinak orientovaným a smýšlejícím lidem nemají místo.

Michal Semín:

Chtěl bych se vás, paní primátorko, zeptat, jestli byste mi mohla citovat něco z mých slov, kde byl výraz nenávisti. Já se naopak setkávám s tím, že názory prezentované lidmi řekněme konzervativně smýšlejícími, což je postoj, který ještě před nějakými patnácti, dvaceti lety byl zcela všeobecně přijímán, je považován za nenávistný, je vylučován z politické debaty a je téměř kriminalizován. O to jde. Tak jak jsem říkal, nejde o nějakou rovnost. Naše postoje jsou prostě marginalizovány a dělá se všechno pro to, aby byly privilegovány postoje, které reprezentujete vy.

Prim. Krnáčová:

Ještě mám právo odpovědět. Pamatuji si několik let ještě dozadu, několik desetiletí, kdy se upalovaly čarodějnice. Takže si myslím, že to je skutečně analogický přístup k otevřené diskusi, pane kolego. Tím pádem jsem skončila se svojí interpelací, resp. s odpovědí na interpelaci. Všechny ostatní interpelace, které se budou věnovat tomuto tématu, budu odkazovat na již sdělené stanovisko.

Petr Bahník:

Dobré poledne, dámy a pánové. Paní primátorko, dnes ráno jsme s přáteli z Akce D.O.S.T. zde před budovou Magistrátu rozdávali letáčky, vysvětlující, proč si myslíme, že byste neměla udělovat svou záštitu festivalu Prague Pride. Důvodů ke svému mínění máme opravdu hodně. Pražský Magistrát nedávno v docela jiné kauze poskytl jednomu našemu aktivistovi svou definici právního termínu dobré mravy. A sice, že obsah tohoto termínu je prý dán souhlasem většiny občanů. Jsem přesvědčen, že to, co předvádějí někteří účastníci festivalu Prague Pride během pouličního pochodu či doprovodných akcí, je v příkrém rozporu s tím, co by většinová shoda občanů označila jako dobré mravy.

Momentálně ještě závažnější důvod neudělení záštity ovšem představují rizika, zejména riziko bezpečností. Když jsme ráno rozdávali zmíněné letáky, jakýsi muž, vstupující do budovy, v tu chvíli jsem nevěděl, kdo to je, tady z nástěnky jsem se dozvěděl, že je to pan zastupitel Štěpánek, se na nás osopil velmi neurvalou větou: To půjdete střílet do klubů?

Prokázal tak zkratkovité, černobílé a neodpovědné uvažování, proti kterému se právě textem

našeho letáku i touto interpelací obracíme. My se střílejících islamistů děsíme. My do Prahy nezveme muslimské imigranty s těžko předvídatelnou mentalitou a psychikou. Ani je neprovokujeme podporou Prague Pride. Naopak. Obáváme se, že riziko, které Prague Pride představuje sám o sobě, je třeba minimalizovat, nikoli ještě posílit udělením oficiální záštity. Předvídatelný argument pro záštitu, že je snad právě nyní po střelbě v Orlandu třeba vyjádřit tzv. LGBT komunitě nějakou solidaritu, je laciný a nemůže před úsudkem rozumu obstát. V kontextu prosakujících zpráv, že sám orlandský střelec byl aktivní homosexuál a nad jeho motivy se vznáší otazníky, dostávají projevy duhové solidarity jistou pachuť.

Podstatné ale je, že udělení záštity může k Praze přitáhnout pozornost islamistů a vystavit tak zvýšenému nebezpečí nejen účastníky Prague Pride, ale i běžné Pražany či návštěvníky, kteří s festivalem nemají nic společného. Odpovědný politik by záštitu stáhl. Fanatický zástupce ideologie homosexualismu či krátkozraký kariérista bude naopak mediálně vystavovat svou gay friendly tvář i za cenu ohrožení druhých lidí.

Paní primátorko, buďte odpovědná a svou záštitu, prosím, Prague Pride neudělujte. Na vaši odpověď samozřejmě nečekám, odkázala jste na svůj předchozí výstup. Děkuji.