V pondělí 19.5. 2014 předali představitelé Akce D.O.S.T. Michal Semín a Petr Bahník předsedovi vlády ČR i jednotlivým ministrům text výzvy, v níž požadují zrušení Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti. Ve stejné věci iniciuje Akce D.O.S.T. petici občanů.

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako občané, jimž leží na srdci otázky veřejného života, abychom Vám, jako předsedovi vlády, sdělili své odůvodněné pochybnosti o smyslu existence a prospěšnosti působení před rokem ustaveného Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti.

Respekt k základním právům a svobodám člověka je jistě nespornou pozitivní hodnotou západní civilizace, právem zakotvenou v konstitutivních dokumentech vyspělých států. V posledních letech jsme však svědky nešťastného vývoje, kdy nejrůznější skupiny prezentují své dílčí zájmy jako nová „lidská práva“ a vynucují si právní uznání nároku (!) na ně (a to často na úkor skutečných práv a svobod jiných občanů). Závisí jen na síle mediálních kampaní, zda, kdy a který zájem bude za „lidské právo“ vyhlášen.

Idea lidských práv se tak zcela oddělila od morálních a duchovních zdrojů, z nichž vzešla, i od konceptu občanských svobod, na němž byly vystavěny moderní státy, a stala se zástěrkou nehorázného, na polopravdách a manipulacích vybudovaného „lidskoprávního byznysu“.

Z propagace, prosazování či obhajoby nových „lidských práv“ dlouhodobě profitují široce rozvinuté sítě soukromých i veřejných institucí. Ty využívají sofistikované metody čerpání veřejných prostředků (v podobě nejrůznějších grantů a dotací), sdílejí společnou „ideologii“ (se svéráznými dogmaty a slovníkem), vzájemně si dodávají legitimitu a co je neméně závažné, nepřipouštějí jakékoli racionální zpochybnění popsaného vývoje.

Tento „human-rightismus“ bohužel před časem zasáhl i českou legislativu (v podobě tzv. antidiskriminačního zákona) i agendu a podobu státních institucí České republiky. Vyvrcholením tohoto procesu je zřízení samostatného „lidskoprávního“ ministerstva.

Základní lidská a občanská práva v České republice garantovaná Ústavou se promítají do tvorby jednotlivých zákonů a prolínají všemi odvětvími veřejného života, není proto zřejmé, jakou agendou by se toto ministerstvo mělo zabývat. Za dané situace hrozí, že poslouží jako beranidlo, jež s aureolou vládní autority otevře českou společnost akceptaci nových „lidských práv“ a s nimi spojených sociokulturních změn, po nichž ve skutečnosti neexistuje žádná relevantní poptávka. Takovému „poslání“ nasvědčovaly již kroky představitelů někdejšího vládního Úřadu pro lidská práva (Džamila Stehlíková, Michael Kocáb) i nedávno avizované kroky prvního „lidskoprávního ministra“ Jiřího Dientsbiera v otázce uzákonění práva homosexuálních párů na adopci dětí.

Jsme přesvědčeni, že občané České republiky existenci takového ministerstva nepotřebují a že prostředky na něj vynaložené by se měly investovat vhodněji. Jsme

rovněž přesvědčeni, že zřízení uvedeného ministerstva je spjato s výše popsanou ideologií (a praxí) „human-rightismu“, neodráží potřebnou nadstranickost státních institucí a že se snadno může stát nástrojem perzekuce jinak smýšlejících občanů.

Proto Vás žádáme, abyste náš postoj podpořil a spolu se svými vládními kolegy podnikl patřičné kroky ke zrušení Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti.

Současně iniciujeme petici občanů, kteří se k naší výzvě připojí.

V Praze dne 19. května 2014

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

 

Akce D.O.S.T.  ještě jednou ke zrušení „ministerstva pro lidská práva“

V pondělí 19.5. 2014 jsme jménem Akce D.O.S.T. předali předsedovi vlády ČR i jednotlivým ministrům text Výzvy, v níž žádáme zrušení Diensbierova ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti. Ve stejné věci jsme také v následujícím týdnu iniciovali internetovou petici. V uplynulých dnech se nám dostalo v souvislosti s těmito kroky výrazné podpory sympatizujících občanů, zároveň jsme však byli řadou čtenářů upozorňováni, že existuje jen úřad ministra uvedeného názvu, nikoli ministerstvo, a naše Výzva se tedy týká neexistující instituce. Cítíme proto potřebu se k celému problému vyjádřit ještě jednou a věc uvést na pravou míru.

Ano, pan ministr Diensbier a jeho pracovní tým nejsou formálně označováni jako ministerstvo, ale „jen“ jako úřad ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, podle našeho názoru však jde o úmyslnou hru se slovy, která má zakrýt fakt, že vznikla zbytečná a nebezpečná instituce placená ze státních prostředků. Abychom na tuto skutečnost upozornili, použili jsme ve své výzvě zjednodušeného označení ministerstvo a nepředpokládali jsme, že by mohlo dojít k nějakému nedorozumění. Na obsahu Výzvy a podstatě celé věci totiž oficiální podoba názvu Diensbierova úřadu vůbec nic nemění!

Nicméně, v zájmu srozumitelnosti jsme se rozhodli text Výzvy upravit tak, aby obsahoval oficiální název Diensbierova ministerského úřadu. Text upravené Výzvy samozřejmě znovu dodáme původním adresátům.

Pokud jde o naši internetovou petici, má ryze symbolický charakter, bez podpisů a identifikačních údajů jejích petentů ji jako „petici občanů“ v právním smyslu nelze uplatnit. Jejím smyslem bylo jen prosté vyjádření nesouhlasu s postupem „lidsko-právní“ ideologie v naší zemi. Vzhledem k tomu patrně není třeba v ní název Diensbierova úřadu upravovat, neboť její text vyjadřuje podstatu celé věci dostatečně. Na základě širokého ohlasu, jež se nám v současné době dostává, nicméně zvažujeme zorganizovat závaznou petiční akci, v jejímž textu bychom uvedli název úřadu v jeho oficiálním znění.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.